Ju� od 764 z� netto / mc Przyk�adowa kalkulacja dla Audi A1 Sportback
w Audi Perfect Lease:

Cena samochodu: 76 370 z�/brutto
Op�ata wst�pna: 7 637 z�/brutto
Okres Leasingowania: 36 miesi�cy
Ju� od 951 z� netto / mc Przyk�adowa kalkulacja dla Audi A3 Sportback
w Audi Perfect Lease:

Cena samochodu: 95 070 z�/brutto
Op�ata wst�pna: 9 507 z�/brutto
Okres Leasingowania: 36 miesi�cy
Ju� od 1812 z� netto / mc Przyk�adowa kalkulacja dla Audi A6 Limousine
w Audi Perfect Lease:

Cena samochodu: 181 180 z�/brutto
Op�ata wst�pna: 18 118 z�/brutto
Okres Leasingowania: 36 miesi�cy
Ju� od 1436 z� netto / mc Przyk�adowa kalkulacja dla Audi A1 Sportback
w Audi Perfect Lease:

Cena samochodu: 143 640 z�/brutto
Op�ata wst�pna: 14 364 z�/brutto
Okres Leasingowania: 36 miesi�cy

Um�w si� na jazd� pr�bn�

Wybierz swojego doradc�

Audi Sosnowiec

Oferta obowi�zuje do wyczerpania puli samochod�w.
Og�oszenie i jego tre�� nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Szczeg��y oferty dost�pne u Doradc�w Porsche Sosnowiec.
Zamieszczone na witrynie zdj�cia jedynie przyk�adowo obrazuj� prezentowane tre�ci. Niekt�re elementy wyposa�enia demonstrowane na stronie mog� by� dost�pne tylko w wybranych krajach lub wy��cznie za dodatkow� op�at�. Wszelkie wi���ce ustalenia dotycz�ce wyposa�enia i specyfikacji pojazdu nast�puj� ka�dorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony. Szczeg��y na www.audisosnowiec.pl
Szczeg��y oferty u dealer�w Audi. Jest to oferta dla przedsi�biorc�w, przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddzia� w Polsce. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dost�pno�� i warunki produktu mog� ulec zmianie. Warunki produktu okre�la umowa. Zasady �wiadczenia us�ug oraz wykaz materia��w eksploatacyjnych, cz��ci i element�w obj�tych Pakietami Serwisowymi okre�lone s� w umowie.
Podanie danych osobowych w formularzu zg�oszenia na jazd� pr�bn� jest dobrowolne, ale niezb�dne do obs�ugi powy�szego zg�oszenia. Wys�anie formularza jest r�wnoznaczne z wyra�eniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie, w tym r�wnie� w przysz�o�ci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib� przy ul. Po�czy�skiej 118a w Warszawie. Jednocze�nie przyjmuj� do wiadomo�ci, i� przys�uguje mi prawo do wgl�du, wstrzymania przetwarzania oraz usuni�cia w/w danych osobowych (zgodnie z Ustaw� z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p��. zm.).